Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Za normálního ustáleného letu je:
na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak
na horní i spodní straně křídla podtlak
na horní i spodní straně křídla přetlak2. Těžiště letadla je:
působiště výsledné aerodynamické síly
působiště tíhové síly
působiště výsledné aerodynamické síly a tíhové síly3. Zatáčení PK je důsledkem:
změn v rozložení aerodynamických sil na jedné polovině vrchlíku
změn v rozložení aerodynamických sil na vrchlíku
změny velikosti projekční plochy vrchlíku4. Součinitel vztlaku je nejvíce ovlivněn:
rychlostí proudění
zakřivením profilu
hloubkou profilu5. Spirála je letový režim, při kterém:
dochází k odtržení proudění na straně křídla vně zatáčky
dochází k odtržení proudění na straně křídla uvnitř zatáčky
nedochází k odtržení proudění6. Celková hmotnost PK a pilota s veškerým vybavením je 100 kg, plocha PK je 25 m2 . Plošné zatížení PK je:
0.4 kg/m2
0.25 kg/m2
4 kg/m27. K pádu letadla dochází když:
se letadlo dostane za kritický úhel náběhu
pilot vykrouží příliš ostrou zatáčku
je letová hmotnost letadla větší, než je max. povolená8. Klouzavost křídla při zvýšení váhy pilota:
zůstane stejná
se zvýší
se sníží9. Suchá adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu:
0,60 °C/100 m výšky
0,65 °C/100 m výšky
1,00 °C/100 m výšky10. Co rozumíme v meteorologii pojmem bouřka:
jev totožný s pojmem „studená fronta“
nejvýraznější projev konvekce ve volné atmosféře
přírodní jev doprovázený intenzivními srážkami a elektrickými výboji11. Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty:
tlak, oblačnost, hustota vzduchu
srážky, dohlednost
teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient12. Letadlo letí za velmi teplého dne přes Alpy. Počasí je dobré a v dané oblasti je tlaková výše. Letadlo prolétává kolem hory ve výšce jejího vrcholku. Co ukazuje výškoměr v porovnání s nadmořskou výškou vrcholku?
Stejnou výšku jako je nadmořksá výška vrcholku
Větší výšku než je nadmořská výška vrcholku
Menší výšku než je nadmořská výška vrcholku13. Srážky vypadávající z oblačných soustav výrazných teplých front jsou převážně:
srážky občasné
srážky trvalé
přeháňky14. Nasycená adiabata je stavová křivka znázorňující změnu teploty s výškou o hodnotu:
1,00 °C/100 m výšky
0,65 °C/100 m výšky
0,60 °C/100 m výšky15. Kdy je ve střední Evropě největší pravděpodobnost výskytu bouřek z tepla?
Pozdě ráno
Poledne, odpoledne
Okolo půlnoci16. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
sníží
zvýší
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu17. "B" stall provedu
postupným stažením předních popruhů
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením zadních popruhů18. Při vlétnutí do stoupavého proudu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku19. Co znamená populární termín "negativní zatáčka"
symetrické přetažení
spirála
asymetrické (jednostranné) přetažení PK20. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem21. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, full-stall a b-stall
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall22. Zeměpisný sever a jih:
mění se v závislosti na roční době
působí na něj magnetismus země
nemění polohu23. Srovnávací navigace spočívá v:
srovnávání údajů navigačních přístrojů (GPS) s mapou
srovnávání vypočtených časů se skutečností
srovnávání terénu s mapou a opačně24. Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:
soustředit pozornost na jeden orientační bod
vyhledat a určit několik orientačních bodů
pozorně prohlížet terén pod letadlem25. Doba východu a západu slunce se mění:
s roční dobou
intensitou slunečního záření
působením magnetického pole zeměkoule26. Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:
2 hodiny
1 hodina
není žádný27. Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které:
jsou v měřítku 1 : 500 000
mají přesné úhly
věrně zobrazují topografickou situaci a úhly28. Při nasátí oblačností s velkým vertikálním vývojem je nejlepší:
řídit vrchlík v přímém směru a letět, kde je nejsvětlejší část oblaku
nasadit co nejúčinnější únikový manévr a snažit se být nasměrován proti větru
točit dál, protočit oblak co nejvýše a tak se dostat až nad něj29. Při přetržení řídící šňůry za letu je správný postup
pokud je dostatečná výška, použít záložní padák, jinak jinou vhodnou šňůru a druhou řidičku.
zatáčením o 90*, 180*, a 360* jen na jednu stranu
řízení pomocí naklánění a šetrného stahováním zadních popruhů30. Přistání na vodní hladině provádí pilot PK
bokem na vítr
proti větru
po větru31. Při sešlápnutí speed systému
PK zvýší rychlost letu a je náchylnější k frontstalu nebo jednostranému zaklopení
má PK tendenci frontálně nebo asymetricky se zaklapnout
PK zrychlí a v důsledku zvýšení rychlosti obtékání je stabilnější32. Před přistáním do stojaté vody je zapotřebí především
rozepnout karabiny postroje tak, aby bylo možno po styku s vodou jej co nejrychleji opustit
vyskočit s postroje ve výšce cca 3 - 5 m nad hladinou
otočit kluzák proti větru33. Při srážce s jiným SLZ ve výšce 50 - 100 m nad terénem je správný postup
znovu ustálit let
vyhodit záložní padák
provést sestupný manévr34. Letí-li dvě SLZ na protínajících se tratích ve volném prostoru má přednost SLZ letící
zprava
které letí proti slunci
leva35. Pilot musí mít za letu u sebe vždy
pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, technický průkaz SLZ, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ
průkaz totožnosti, pilotní průkaz nebo doklad žáka, osvědčení letové způsobilosti, doklad o pojištění za škody způsobené provozem SLZ, lékařský posudek o zdravotní způsobilosti36. Odpovědnost pilota (velitele) letadla:
velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu
velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti
velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu37. Po jaké době od získání licence Pilot může být pilotovi vystavena licence Sportovní Pilot?
po 9 měsících
po 5 měsících
po 6ti měsících38. Nebezpečný prostor (LK D) je vymezený vzdušný prostor, ve kterém je ve vyhlášené době letecká činnost:
nebezpečná
zakázaná
omezená39. Doklady potřebné pro let SLZ musí mít pilot u sebe:
jen při přeletu
při každém letu
jen při mimoletištním letu40. Na PK se smí létat
od západu do východu slunce
za podmínek VFR ve dne, přičemž se za den považuje doba od západu do východu slunce.
pouze ve dne, tj. v době mezi začátkem občanského svítání a koncem občanského soumraku nebo v jiném podobném časovém úseku, který může určit příslušný úřad41. Volné konce jsou
nenáročná přistání
popruhy PK
vinglety42. PK nejvíce poškozuje
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
slunce a nevhodné zabalení
UV záření, vlhké skladování a oděr43. Nefunkčnost krevního oběhu („zástavu srdce“) v praxi rozpoznáme tak, že:
postižený nereaguje na podněty, dýchá lapavě nebo vůbec a nehýbe se
necítíme údery srdečního hrotu v oblasti hrudníku
nemůžeme nahmatat tep na krční tepně44. Pokud použijeme škrtidlo, ale rána stále krvácí:
škrtidlo povolíme a zvedneme postiženou končetinu nahoru
přiložíme přes škrtidlo tlakový obvaz
musíme škrtidlo víc utáhnout45. Nejúčinnější protišoková opatření (po zabezpečení základních životních funkcí) jsou v laické první pomoci:
zahřátí, podání co největšího množství slazených tekutin, poloha na boku
pohodlná poloha, zajištění tepelného komfortu, uklidnění
imobilizace zlomenin, ošetření ran, a oděrek46. Přilbu postiženému:
snímáme šetrným kroutivým pohybem ze strany na stranu
zásadně nesnímáme
snímáme tahem v dlouhé ose těla za stálé fixace hlavy a krku47. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:
do ní postižený těsně zabalí (včetně hlavy – volný zůstane jenom obličej)
s ní postižený podloží
s ní postižený šetrně přikryje48. Zaškrcení se provádí:
kdekoliv mezi ránou a srdcem
výhradně v paži nebo ve stehně, mezi ranou a srdcem
vždy cca 10 – 15 cm nad ránou49. Stlačování hrudníku se v průběhu resuscitace provádí:
při dolním okraji hrudní kosti
v místě levé prsní bradavky
uprostřed hrudní kosti50. Pokud pacient po úrazu v bezvědomí nedýchá:
okamžitě zahájíme resuscitaci
pokusíme se především uvolnit dýchací cesty
urychleně jej transportujme k odborné pomoci