Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Při zatáčení PK se úhel náběhu na straně uvnitř zatáčky:
mění, protože se změní poloha odtokové hrany
mění, protože se křídlo zároveň nakloní
nemění2. Součinitel vztlaku je nejvíce ovlivněn:
zakřivením profilu
hloubkou profilu
rychlostí proudění3. Je-li PK dynamicky stabilní:
znamená to, že je snadno ovladatelný, hlavně při akrobacii
znamená to, že se po vychýlení vrátí do původního ustáleného letu
neznamená to, že se po vychýlení skutečně vrátí do původního ustáleného letu4. V klouzavém ustáleném letu je rovnováha mezi:
tíhou letadla a vztlakem
tíhou letadla a výslednou aerodynamiclou silou,
tíhovou silou, vztlakem a rychlostí5. Plošné zatížení:
udává počet kilogramů celkové hmotnosti na m2 nosné plochy
udává počet kilogramů hmotnosti pilota na m2 nosné plochy
udává počet m2 nosné plochy na jeden kilogram celkové hmotnosti a veškerého vybavení6. Který z následujících zásahů pilota zvýší úhel náběhu PK?
vypuštění řízení
sešlápnutí speed systému
stažení řízení7. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak, tíha a odpor
vztlak a podtlak
výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor8. Na spodní straně křídla za letu působí:
žádný tlak
přetlak
podtlak9. Nebezpečné jevy spojené s bouřkou:
silné výstupné proudy s maximem v horní polovině Cb – cumulonimbu, silná turbulence, sestupné proudy s maximem blízko základny, silná námraza, elektrické vlastnosti Cb - cumulonimbu
hustota oblaku, který je složen z kapalné i pevné fáze vody
výstupné proudy a růst Cb - cumulonimbus oblaku10. Zvrstvení vzduchu ve vrstvě inverze je:
stabilní
instabilní
indiferentní11. Hlavní příčinou atmosférické konvekce je:
nestejnoměrné zahřívání různě barevného zemského povrchu
rozdílná teplota vzduchu ve dne a v noci
dostatečný ohřev vzduchu o zemský povrch při instabilním zvrstvení12. Který druh oblačnosti může indikovat přítomnost silné turbulence:
Cirrocumulus
Nimbostratus
Altocumulus lenticularis13. Který z následujících druhů oblačnosti je považován za střední oblačnost v mírném pásu?
Ns, Ci
St, Sc
As, Ac14. Rychlost větru obvykle s rostoucí výškou:
klesá
roste
v létě stoupá, v zimě klesá15. Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty:
teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient
srážky, dohlednost
tlak, oblačnost, hustota vzduchu16. Směr větru před přistáním v neznámém místě, kde není větrný rukáv, nejsnáze poznáme podle
kroužení dravců, směru pohybu stínů na zemi, vln na vodních plochách
vlnění trávy, pohybu dýmu, ohýbání stromů, poletování chmýří
polohy rozložených PK, které zde přistály před námi17. Předstartovní kontrola je
tříbodová
sedmibodová
pětibodová18. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu
vyčkat a nezasahovat do řízení19. Mezi tzv. únikové manévry patří
spirála, negativní zatáčka a b-stall
spirála, full-stall a b-stall
spirála, zaklopení stabilizátorů (uši) a b-stall20. Svahování praktikujeme tak, že
létáme přímo nad hřebenem a otáčet se lze podle situace proti i po větru
létáme souběžně se svahem, těsně nad jeho závětrnou stranou a otáčíme se zásadně proti větru, tj. ke kopci
létáme souběžně se svahem na jeho návětrné straně a v místě obratu se otáčíme směrem od svahu o 180°21. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu22. Zeměpisný sever a jih:
působí na něj magnetismus země
nemění polohu
mění se v závislosti na roční době23. Poloha zeměpisného a magnetického pólu:
magnetický pól je vždy na východ od zeměpisného
totožná
není shodná24. Rozdíl mezi UTC a letním středoevropským (SELČ) časem je:
2 hodiny
není žádný
1 hodina25. Při srovnávání mapy s terénem je nejdůležitější:
přesné hodinky
pozorně prohlížet terén před letadlem, vedle letadla a důsledně porovnávat mapu s terénem
přesný kompas26. Srovnávací navigace spočívá v:
srovnávání vypočtených časů se skutečností
srovnávání údajů navigačních přístrojů (GPS) s mapou
srovnávání terénu s mapou a opačně27. 10 cm na mapě 1 : 200 000 odpovídá ve skutečnosti:
20 km
50 km
200 km28. Při jednostranném přetažení vrchlíku pilot:
stáhne i druhou řidičku, potom obě vypustí
plynule vypustí řízení
staženou řidičku už podrží a náklonem se snaží vyrovnat rotaci29. Při nouzovém přistáním upřednostním
stromy
budovy
vodu30. Pro nácvik létání nouzových režimů nad vodní plochou se vybavíte
plovací vestou, oranžovou helmou a lehkou obuví
plovací vestou a světlicí
plovací vestou, nožem na odříznutí padákových popruhů31. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:
nedělám nic, už nic dělat stějně nelze
snažím se stahováním šňůr zrušit záložní padák a přitáhnout ho k sobě
mám-li dostatečnou výšku, snažím se stáhnout vrchlík za zadní popruhy k sobě, aby byl co nejméně funkční32. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne33. Při přistání na vysokém stromě:
pokusíte se co nejrychleji slézt
Uděláte maximum prostřednictvím dosažitelných prostředků, abyste si zavolali odbornou pomoc pro vyproštění (telefonát, vyčkání, až vás najdou přátelé apod.)
počkáte, až přijdou přátelé a sami slezete, oni vás budou případně chytat34. Odpovědnost pilota (velitele) letadla:
velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti
velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu35. Pilot letadla nevybaveného radiostanicí, který má v úmyslu přiletět na neřízené letiště nebo z něho odletět, je povinen
dodržet pro odlet nebo přílet pravidla vyhýbání
předem zkoordinovat svůj přílet nebo odlet se stanovištěm AFIS nebo provozovatelem letiště
předem zkoordinovat svůj přílet nebo odlet s majitelem letiště36. Lety VFR ve vzdušném prostoru třídy G se musí provádět tak, aby letadlo letělo:
při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než - horizontálně 5 km, vertikálně 300 m
při stejné nebo větší vzdálenosti od oblaku než - horizontálně 1,5 km, vertikálně 300 m
vně oblaků za stálé dohlednosti země37. Technický průkaz PK vystavuje
kategorii "P" pověřený inspektor - technik výrobce, kategorii "Z" LAA ČR
vždy inspektor techniky LAA ČR
vždy pověřený provozní inspektor38. Předpis LAA, který upravuje pravidla létání PK v ČR se nazývá
PL - 2
ZL - 3
ZL - 139. Ověřovat zda je technický průkaz SLZ platný je povinností:
vedoucího letového provozu
provozovatele
velitele SLZ (pilota)40. Prostor třídy G sahá v ČR do výšky
300 m AMSL
300 m STD
300 m AGL41. Volné konce jsou
popruhy PK
nenáročná přistání
vinglety42. PK nejvíce poškozuje
UV záření, vlhké skladování a oděr
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
slunce a nevhodné zabalení43. Pro kvalitu resuscitace má rozhodující význam:
co nejvyšší frekvence kompresí
co největší hloubka kompresí
včasné zahájení a nepřerušování kompresí44. Pokud pacient po úrazu v bezvědomí nedýchá:
pokusíme se především uvolnit dýchací cesty
okamžitě zahájíme resuscitaci
urychleně jej transportujme k odborné pomoci45. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek
šetrný transport k místu odborné pomoci46. Při improvizovaném transportu postiženého:
by měly být končetiny natažené ve směru dlouhé osy těla
by měla být hlava umístěná co nejvíce volně, aby byla možná její pohyblivost v závislosti a nerovnostech
není důležitá konkrétní poloha, ale to, aby byl pacient fixovaný a poloha se prudce neměnila47. Paraglidista v negativce dopadl opodál. Při našem příchodu leží na zádech v bezvědomí, nedýchá, je promodralý. Žádné zřetelně patrné zranění není zřejmé. Zavoláme záchrannou službu a dále jako první:
uložíme postiženého do protišokové polohy s podloženou hlavou
záklonem hlavy uvolníme dýchací cesty
uložíme postiženého do stabilizované polohy48. Vyberte správné tvrzení týkající se polohy postiženého se závažným úrazem:
pokud postižený komunikuje, měl by být vždy umístěn do polohy na boku (do „stabilizované“ resp. „zotavovací“ polohy)
pokud je postižený v bezvědomí, měl by být vždy umístěn do „protišokové“ polohy s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše, aby se obnovilo prokrvení mozku
pokud postižený sám aktivně zaujímá nějakou polohu, nebráníme mu49. Základním úkolem první pomoci při ošetření ran a oděrek je:
odstranění případných cizích těles výplachem, desinfekce okolí rány a přiložení krycího obvazu
přiložení krycího obvazu; ránu v improvizovaných podmínkách nikdy nečistíme a cizí tělesa nevyjímáme
desinfekce rány (v nouzi i koncentrovaným alkoholem), odstranění cizích těles, přiložení krycího obvazu50. „Druhotné vyšetření“ u pacienta s úrazem znamená:
vyšetření další nezávislou osobou pro ověření správnosti původních závěrů
druhé (a další) kontrolní vyšetření s cílem zjistit, zda nedochází ke zhoršení stavu
prohlídku postiženého „od hlavy k patě“ s cílem odhalit všechny úrazové změny na těle