Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Za normálního ustáleného letu je:
na horní i spodní straně křídla přetlak
na horní straně křídla podtlak a na spodní přetlak
na horní i spodní straně křídla podtlak2. Úhel náběhu je geometrický úhel, který:
svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. nulový v horizontálním letu
svírá směr nabíhajícího proudu vzduchu s tětivou profilu
svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)3. Při zatáčení PK se úhel náběhu na straně uvnitř zatáčky:
mění, protože se změní poloha odtokové hrany
mění, protože se křídlo zároveň nakloní
nemění4. Plošné zatížení:
udává počet kilogramů celkové hmotnosti na m2 nosné plochy
udává počet kilogramů hmotnosti pilota na m2 nosné plochy
udává počet m2 nosné plochy na jeden kilogram celkové hmotnosti a veškerého vybavení5. Jak funguje speed systém?
zvyšuje úhel náběhu stahováním předních popruhů
snižuje úhel náběhu stahováním předních popruhů, někdy také deformuje tvar profilu
snižuje úhel náběhu tím, že uvolňuje zadní popruhy6. Celková hmotnost PK a pilota s veškerým vybavením je 100 kg, plocha PK je 25 m2 . Plošné zatížení PK je:
0.4 kg/m2
0.25 kg/m2
4 kg/m27. Při obtékání tělesa vznikají aerodynamické síly. Nazývají se:
vztlak, tíha a odpor
vztlak a podtlak
výsledná aerodynamická síla, která se rozkládá na vztlak a odpor8. Jakou velikost a orientaci má výsledná aerodynamická síla při ustáleném klouzavém letu?
je stejně orientovaná, ale menší než tíha - proto klesáme
je opačně orientovaná a menší než tíha - proto klesáme
je stejně velká a opačně orientovaná jako tíha9. Co zabraňuje tomu, aby vzduch proudil z oblastí vysokého tlaku přímo do oblastí nízkého tlaku vzduchu?
Coriolisova síla
Tření o zemský povrch
Síla způsobená gradientem tlaku10. V letním období ve střední Evropě v centrální části výrazné tlakové výše očekáváme:
jasno, silný vítr, v noci chladno, ve dne teplo a silnou termiku
inverzní mlhy, proměnlivý vítr, noční bouřky a ve dne silnou termiku
skoro jasno, slabý vítr, přes den vysoké teploty, slábnoucí termiku11. Údolní vítr (tzv. "údolka") vane:
napříč údolím vzhůru po horských svazích
v ose horských údolí v denní době směrem nahoru (proti toku potoka)
napříč údolím v důsledku výškového větru12. Které z uvedených druhů oblačnosti řadíme složením mezi oblačnost krystalickou:
Ns - nimbostratus, As - altostratus
Cb - cumulonimbus, Ac - altocumulus
Cc - cirocumulus, Cs - cirostratus13. Část cyklóny mezi teplou a studenou frontou se jmenuje:
teplý sektor
výběžek tlaku
přední linie14. Který z následujících druhů oblačnosti se může rozprostírat ve více vrstvách? (podle dělení oblačnosti vzhledem k výšce, kde se vyskytuje)
Nimbostratus
Altocumulus
Cirrus15. Stacionární frontou nazýváme frontu, která:
postupuje jen ve směru hodinových ručiček
rychle postupuje
se nepohybuje, nebo se pohybuje jen velmi zvolna16. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení17. Při silnějším větru startuji
na vrcholu kopce
tak, aby vrchlík byl zároveň s vrcholem kopce
v dostatečné vzdálenosti pod vrcholem kopce18. Při uvolnění speed systému se rychlost PK
sníží
zvýší
nezmění, pouze se zvětší úhel náběhu19. "B" stall provedu
postupným stažením zadních popruhů
postupným stažením popruhů druhé řady
postupným stažením předních popruhů20. Předstartovní kontrola je
sedmibodová
tříbodová
pětibodová21. Směr vzletu a výběr startoviště podřizujeme
větru na startovišti s ohledem na to, jaký vítr fouká nad hřebenem
větru, který udává nejbližší meteorologická stanice
větru, který fouká dole v údolí na přistávací ploše22. Zeměpisné souřadnice nám udávají:
název určitého místa
polohu časového pásma
zeměpisnou polohu určitého místa23. Zeměkoule je:
síť souřadnicových čar
ideální koule
rotační elipsoid na pólech zploštělý24. Kurz zeměpisný měříme:
od nultého poledníku
od směrníku
od severu zeměpisného místního poledníku25. Při provádění srovnávací orientace je vždy spolehlivější:
pozorně prohlížet terén pod letadlem
vyhledat a určit několik orientačních bodů
soustředit pozornost na jeden orientační bod26. 10 cm na mapě 1 : 200 000 odpovídá ve skutečnosti:
20 km
200 km
50 km27. 9 cm na mapě 1 : 500 000 odpovídá ve skutečnosti:
60 km
45 km
50 km28. Před přistáním do stojaté vody je zapotřebí především
vyskočit s postroje ve výšce cca 3 - 5 m nad hladinou
rozepnout karabiny postroje tak, aby bylo možno po styku s vodou jej co nejrychleji opustit
otočit kluzák proti větru29. Při pozemním nácviku v silnějším větru vrchlík pilota nečekaně nadzvedne nad zem. Správný postup je:
prudce stáhnout řídící šňůry
stáhnout a uvolnit řídící šňůry, tzv. "pumpovat" a tím dosednout na zem
uvolnit řízení a počkat, až dosedne zpět na zem30. Když za letu vypadne záložní padák a naplní se:
mám-li dostatečnou výšku, snažím se stáhnout vrchlík za zadní popruhy k sobě, aby byl co nejméně funkční
nedělám nic, už nic dělat stějně nelze
snažím se stahováním šňůr zrušit záložní padák a přitáhnout ho k sobě31. Záložní padák (ZP) použijeme bez váhání
při přefouknutí za horský hřeben
pod bouřkovým mrakem
v neřízené prudké rotaci32. Při nouzovém přistáním upřednostním
stromy
budovy
vodu33. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne34. Technický průkaz PK vystavuje
vždy pověřený provozní inspektor
kategorii "P" pověřený inspektor - technik výrobce, kategorii "Z" LAA ČR
vždy inspektor techniky LAA ČR35. Lety VFR ve třídách vzdušného prostoru C, D a E se smějí provádět ve vzdálenosti od oblaků:
nejméně 1500 m horizontálně a 300 m vertikálně
do oblaku smí vletět pouze pilot, který první dosáhne základny
vně oblaků a za viditelnosti země36. Letadlo nesmí letět v takové vzdálenosti od jiného letadla, která by:
byla menší než 150m
vytvářela nebezpečí srážky
mohla omezit jiné letadlo37. Na PK se smí létat
pouze ve dne, tj. v době mezi začátkem občanského svítání a koncem občanského soumraku nebo v jiném podobném časovém úseku, který může určit příslušný úřad
od západu do východu slunce
za podmínek VFR ve dne, přičemž se za den považuje doba od západu do východu slunce.38. Předlétávající letadlo je to, které se přibližuje k předlétávanému letadlu zezadu na čáře svírající s rovinou souměrnosti předlétávaného letadla úhel menší než:
60 stupňů
80 stupňů
70 stupňů39. Letištní provozní zóna - ATZ je:
vymezený vzdušný prostor, který slouží k ochraně letištního provozu
vymezený vzdušný prostor se službou řízení letového provozu
vymezený vzdušný protstor se stálou informační službou40. Musí být na palubě letadla při všech letech doklad o pojištění zákonné odpovědnosti?
ne
ano
ne při letištním letu41. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě
UV záření, vlhké skladování a oděr42. Volné konce jsou
popruhy PK
nenáročná přistání
vinglety43. Pokud tomu nebrání zvláštní okolnosti, je pro postiženého úrazem nejlepší:
„protišoková“ poloha s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše
taková poloha, kterou chce postižený sám zaujmout
poloha na boku („stabilizovaná“ resp. „zotavovací44. Prvotní vyšetření zahrnuje
rychlou kontrolu postiženého „od hlavy k patě“ s důrazem na známky úrazu
kontrolu stavu životních funkcí podle schématu A-B-C
zjištění okolností úrazu, potíží nemocného a případných nemocí, kterými dlouhodobě trpí45. Nefunkčnost krevního oběhu („zástavu srdce“) v praxi rozpoznáme tak, že:
necítíme údery srdečního hrotu v oblasti hrudníku
nemůžeme nahmatat tep na krční tepně
postižený nereaguje na podněty, dýchá lapavě nebo vůbec a nehýbe se46. Základním úkolem první pomoci při ošetření ran a oděrek je:
desinfekce rány (v nouzi i koncentrovaným alkoholem), odstranění cizích těles, přiložení krycího obvazu
odstranění případných cizích těles výplachem, desinfekce okolí rány a přiložení krycího obvazu
přiložení krycího obvazu; ránu v improvizovaných podmínkách nikdy nečistíme a cizí tělesa nevyjímáme47. „Protišoková“ fólie se používá nejlépe tak, že se:
s ní postižený šetrně přikryje
do ní postižený těsně zabalí (včetně hlavy – volný zůstane jenom obličej)
s ní postižený podloží48. Při improvizovaném transportu postiženého:
není důležitá konkrétní poloha, ale to, aby byl pacient fixovaný a poloha se prudce neměnila
by měly být končetiny natažené ve směru dlouhé osy těla
by měla být hlava umístěná co nejvíce volně, aby byla možná její pohyblivost v závislosti a nerovnostech49. Nejúčinnější protišoková opatření (po zabezpečení základních životních funkcí) jsou v laické první pomoci:
pohodlná poloha, zajištění tepelného komfortu, uklidnění
imobilizace zlomenin, ošetření ran, a oděrek
zahřátí, podání co největšího množství slazených tekutin, poloha na boku50. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
šetrný transport k místu odborné pomoci