Vyzkoušejte si, jak jste na tom s vědomostmi pro získání paraglidingové Licence PILOT.
Nejste si jisti a nebo neznáte správnou odpověď? Naučte se vše potřebné přímo v naší on-line výuce.
Ano, až tak jednoduhé to je…Test - PL A 1. Letí-li letadlo klouzavým letem při takovém úhlu náběhu, že jeho klouzavost je např. 10, pak to znamená, že:
letí k zemi pod úhlem 10°
doletí z výšky 1 km do vzdálenosti 10 km ( při bezvětří)
za dobu 10 s uletí 1 km2. Úhel náběhu je geometrický úhel, který:
svírá směr nabíhajícího proudu s vodorovnou rovinou (horizontem), tj. nulový v horizontálním letu
svírá tětiva profilu s vodorovnou rovinou (horizontem)
svírá směr nabíhajícího proudu vzduchu s tětivou profilu3. Součinitel vztlaku je nejvíce ovlivněn:
zakřivením profilu
hloubkou profilu
rychlostí proudění4. Jak funguje speed systém?
zvyšuje úhel náběhu stahováním předních popruhů
snižuje úhel náběhu tím, že uvolňuje zadní popruhy
snižuje úhel náběhu stahováním předních popruhů, někdy také deformuje tvar profilu5. Odtržením proudnic rozumíme:
skokový přechod od turbulentního proudění nad horní plochou křídla k absolutní laminaritě
proudnice opustí profil, po tom co opíšou jeho tvar
proud vzduchu přestane sledovat tvar profilu6. Vztlak na profilu křídla:
vzniká působením Coriolisovy síly a vyrovnáváním tlaku nad a pod profilem
vzniká v důsledku rozdílné rychlosti proudu nad a pod profilem
vzniká v důsledku úhlu náběhu a změny teploty vzduchu nad a pod křídlem7. Při zvýšení úhlu náběhu se dopředná rychlost letu:
zvýší
zůstane stejná
sníží8. Zatáčení PK je důsledkem:
změn v rozložení aerodynamických sil na vrchlíku
změny velikosti projekční plochy vrchlíku
změn v rozložení aerodynamických sil na jedné polovině vrchlíku9. Izolované bouřky místní povahy jsou většinou:
Frontálním zdvihem (studená fronta)
Bouřky z tepla
Frontálním zdvihem (teplá fronta)10. Které základní parametry a jevy určují počasí uvnitř vzduchové hmoty:
tlak, oblačnost, hustota vzduchu
srážky, dohlednost
teplota, vlhkost, vertikální teplotní gradient11. Vítr je určen:
směrem ze kterého vane a rychlostí
směrem kam vane a rychlostí
rychlostí12. Vlhkostí vzduchu rozumíme:
vypadávání srážek
množství vodních par v ovzduší
sněžení13. Zhuštěné isobary na synoptické mapě značí:
barický stupeň dané oblasti
větší rozdíl tlaku a tedy i silnější vítr
vysoký teplotní rozdíl14. Jaké vlastnosti bude mít přízemní vítr v oblasti, kde jsou na přízemní meteorologické mapě izobary blízko u sebe?
Slabý ve směru izobar
Silný kolmo na izobary
Silný zhruba podél izobar15. Který z jevů vznikající na studené frontě II. druhu je zvláště nebezpečný pro nízko letící letadla?
silná turbulence omezená na úzký prostor víru – húlavy, s osou přibližně v úrovni základny Cb - cumulonimbus
silný pokles tlaku a teploty
snížení základny oblačnosti, někdy až k zemi16. Rychlost letu zvýším
sešlápnutím speedu
zatažením trimů
mírným přitažením řídiček17. Při asymetrickém zaklopení 1/2 náběžné hrany PK je potřeba
vykloněním v sedačce na nezaklopenou stranu a přibržděním této strany udržet kluzák v přímém letu
vykloněním v sedačce na zaklopenou stranu a přibržděním nezaklopené strany udržet kluzák v přímém letu
vyčkat a nezasahovat do řízení18. Při nalétnutí do termického stoupavého proudu
má PK zcela vždy tendenci se zaklopit, proto vždy zabrzdíme
PK pilota informuje svými pohyby o velikosti stoupání a většinou i o tom na jakou stranu je lepší ve stoupání točit
má PK nejčastěji tendenci k nějakému kolapsu, proto je nutné nejprve přibrzdit a teprve poté PK uvést do zatáčky19. Při vlétnutí do klesavého proudu
vrchlík předstřelí dopředu a hrozí čelní zaklopení vrchlíku
vrchlík kývne dozadu a následně může dojít k předstřelu
vrchlík se nakloní do strany a hrozí asymetrické zaklopení20. Do předstartovní kontroly patří
kontrola opotřebení PK a postroje,všech švů, kontrola karabin, přilby a přístrojů
kontrola postroje, šňůr, vrchlíku, počasí, prostoru
kontrola PK ,upnutí, počasí, prostoru ve směru letu a místa přistání21. Směr letu a směr pohybu PK vůči zemi je
shodný za bezvětří nebo při větru vanoucím přesně kolmo na směr letu
vždy shodný
shodný za bezvětří a při větru vanoucím přesně ve směru nebo přesně proti směru letu22. Směru jih odpovídá údaj:
360°
090°
180°23. Letecké navigaci vyhovují nejlépe mapy, které:
mají přesné úhly
věrně zobrazují topografickou situaci a úhly
jsou v měřítku 1 : 500 00024. Sever magnetický je směr, který:
změříme na mapě
určuje magnetka kompasu, na kterou nepůsobí žádné vedlejší rušivé vlivy
je určený myšlenou přímkou, která vede středem země a protíná její povrch v bodech, které nazýváme sever magnetický a jih magnetický25. Letadlo letící kursem 265 za větru 085 bude:
mít vítr v zádech
mít vítr zprava zezadu
mít vítr proti směru letu26. Dříve než v Praze vychází slunce:
v Moskvě
v Londýně
v Paříži27. Nultý poledník je:
poledník, na kterém se zeměpisná šířka i délka rovnají 0
poledník neprocházející hvězdárnou v Greenwich, ovšem pouze na malé kružnici
poledník, zvaný též základní, procházející hvězdárnou v Greenwich v Anglii28. Při silném větru pilot zaletěl do místa, odkud se proti větru neprosazuje:
otočí se po větru nebo alespoň co nejvíce bokem na vítr, jak terén dovolí a z místa odlétne
sešlápne speed a k tomu přidá "velké uši"
zůstane natočený proti větru ve směru, kam chce letět a vyklesá na zem do terénu29. Při přetažení PK
plynule vypustíme řízení
použijeme záložní padák, pokud nemáme dostatečnou výšku vypustíme rychle řízení
použijeme záložní padák, pokud nemáme dostatečnou výšku držíme pevně řízení30. Při asymetrickém zaklopení má PK tendenci
přejít do strmého pádu, proto je nutné v čas tomu zcela předejít
setrvat v přímém letu, za vše ostatní vždy může pilot
rychle zatáčet na zaklopenou stranu a následně rotovat nebo postupně obnovit přímý let31. Při sešlápnutí speed systému
má PK tendenci frontálně nebo asymetricky se zaklapnout
PK zvýší rychlost letu a je náchylnější k frontstalu nebo jednostranému zaklopení
PK zrychlí a v důsledku zvýšení rychlosti obtékání je stabilnější32. Při jednostranném přetažení vrchlíku pilot:
stáhne i druhou řidičku, potom obě vypustí
staženou řidičku už podrží a náklonem se snaží vyrovnat rotaci
plynule vypustí řízení33. Pokud je k dispozici, má pilot mobilní telefon při letu:
na snadno dostupném místě z pozice za letu
v úložné zadní kapse sedačky
za letu se netelefonuje, takže je jedno, kam ho dáte34. Letadlo mající přednost musí udržovat svůj kurs a rychlost:
toto pravidlo však nezbavuje velitele letadla odpovědnosti provést takové opatření, které nejlépe zabrání srážce
nesmí měnit kurz, rychlost však ano
tyto podmínky nesmí měnit35. Doba platnosti lékařského posudku o zdravotní způsobilosti je pro piloty
36 měsíců u osob od 30 do 60 let
24 měsíců u osob od 35 do 60 let
12 měsíců u osob nad 60 let36. Výškoměr nastavený na hodnotu QFE letiště ukazuje po přistání na letišti:
nulovou výšku
nadmořskou výšku prahu VPD tohoto letiště
nadmořskou výšku vztažného bodu letiště37. Po průletu převodní výškou se pro udávání výšky přejde z nastavení hodnoty QNH:
na nastavení údaje QFE cílového letiště a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad cílovým letištěm
na nastavení údaje QFE a vertikální polohy letadla se vyjadřují jako výšky nad zemí
na nastavení výškoměru na hodnotu 1013,2 hPa a vertikální polohy letadla se vyjadřují v letových hladinách38. Lety VFR ve třídách vzdušného prostoru C, D a E se smějí provádět ve vzdálenosti od oblaků:
do oblaku smí vletět pouze pilot, který první dosáhne základny
nejméně 1500 m horizontálně a 300 m vertikálně
vně oblaků a za viditelnosti země39. Odpovědnost pilota (velitele) letadla:
velitel letadla nemá právo s konečnou platností rozhodnout o provedení letu
velitel letadla odpovídá za provedení letu podle pravidel létání, ať letadlo sám řídí či nikoliv, vyjma případů, když si okolnosti vynutí odchylku od těchto pravidel v zájmu bezpečnosti
velitel letadla neodpovídá za provedení letu v případě, když obdržel povolení ke vzletu od služeb řízení letového provozu40. Letí-li dvě letadla na vstřícných tratích nebo přibližně takových, každé z nich se vyhne změnou kurzu:
vlevo
učiní taková opatření, která nejlépe zabrání srážce
vpravo41. PK nejvíce poškozuje
slunce a nevhodné zabalení
UV záření, vlhké skladování a oděr
létání na navijáku, létání s motorovou krosnou a namáčení ve vlhké trávě42. Volné konce jsou
vinglety
popruhy PK
nenáročná přistání43. Při improvizovaném transportu postiženého:
by měly být končetiny natažené ve směru dlouhé osy těla
není důležitá konkrétní poloha, ale to, aby byl pacient fixovaný a poloha se prudce neměnila
by měla být hlava umístěná co nejvíce volně, aby byla možná její pohyblivost v závislosti a nerovnostech44. „Lapavými dechy“ se rozumí:
jednotlivé nádechy v nápadně dlouhých intervalech u postiženého v bezvědomí; tyto nádechy jsou typické pro zástavu oběhu
nápadně rychlé, ale mělké a tiché dýchání, typické pro pacienta s překážkou v dýchacích cestách
nápadně hlučné nádechy v rychlém tempu; tyto nádechy jsou typické pro rozvíjející se šokový stav45. Chceme-li zastavit krvácení zaškrcením, pak platí zásada:
„škrtidlo nesmí bolet“
„škrtidlo musí bolet“
„když už zaškrtit, tak pořádně“46. Vyberte správné tvrzení týkající se polohy postiženého se závažným úrazem:
pokud postižený komunikuje, měl by být vždy umístěn do polohy na boku (do „stabilizované“ resp. „zotavovací“ polohy)
pokud je postižený v bezvědomí, měl by být vždy umístěn do „protišokové“ polohy s nohama a rukama zvednutýma co nejvýše, aby se obnovilo prokrvení mozku
pokud postižený sám aktivně zaujímá nějakou polohu, nebráníme mu47. Zlomeninu horní končetiny přednostně fixujeme:
přitažením k tělu v natažené poloze
pomocí improvizované dlahy (větve, tyčky apod.)
zavěšením do šátku48. Zlomeninu dolní končetiny přednostně fixujeme:
pomocí improvizované dlahy (větve, tyčky apod.)
zavěšením do šátku
přitažením k druhostranné končetině (pokud není rovněž zlomená)49. Nejpodstatnější výkony první pomoci, které můžeme provést v případě vážného úrazu, jsou:
šetrný transport k místu odborné pomoci
zastavení silného krvácení, uvolnění dýchacích cest a boj proti ztrátám tepla
fixace zlomenin a ošetření ran a oděrek50. Prvotní vyšetření zahrnuje
kontrolu stavu životních funkcí podle schématu A-B-C
rychlou kontrolu postiženého „od hlavy k patě“ s důrazem na známky úrazu
zjištění okolností úrazu, potíží nemocného a případných nemocí, kterými dlouhodobě trpí